Sennex Macdonald habeat fundum,
E I E I O !
Et in hic fundum habeat bovum,
E I E I O !
 "Moo Moo !" hic
 "Moo Moo !" ubi
 Hic "Moo "
 Ubi "Moo !"
 Ubique "Moo Moo !"
Sennex MacDonald habeat fundum
E I E I O !

Sennex Macdonald habeat fundum,
E I E I O !
Et in hic fundum habeat canem,
E I E I O !
 "Woof Woof !" hic
 "Woof Woof !" ubi
 Hic "Woof "
 Ubi "Woof !"
 Ubique "Woof Woof !"
 "Moo Moo !" hic
 "Moo Moo !" ubi
 Hic "Moo "
 Ubi "Moo !"
 Ubique "Moo Moo !"
Sennex MacDonald habeat fundum
E I E I O !

Sennex Macdonald habeat fundum,
E I E I O !
Et in hic fundum habeat porcus,
E I E I O !
  "Oink Oink !" hic
  "Oink Oink !" ubi
  Hic "Oink "
  Ubi "Oink !"
  Ubique "Oink Oink !"
  "Woof Woof !" hic
  "Woof Woof !" ubi
  Hic "Woof "
  Ubi "Woof !"
  Ubique "Woof Woof !"
  "Moo Moo !" hic
  "Moo Moo !" ubi
  Hic "Moo "
  Ubi "Moo !"
  Ubique "Moo Moo !"
Sennex MacDonald habeat fundum
E I E I O !

etc